Maatlat voor Onderhoudskundigen

Op 3 oktober is De MAATLAT voor Onderhoudskundigen gepresenteerd tijdens het symposium Professioneel opdrachtgeverschap in vastgoedonderhoud in Nieuwegein. Dit was ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van Sertum. Tijdens het symposium stond de vraag centraal hoe gebouwbeheerders of -eigenaren professioneel invulling kunnen geven aan hun rol en verantwoordelijkheid als opdrachtgever.

Onderhoud is een vak. Of het nu gaat om wettelijke keuringen of technisch beheer, van de professionals die dit doen mag verwacht worden dat zij over de juiste competenties beschikken. Gebouwbeheerders hebben de zorg voor het in stand houden van vastgoed voor een bepaalde periode. De methodieken die zijn ontwikkeld voor conditiemetingen en inspecties waaronder de NEN-2767 en de RVB-BOEI methodiek zijn zeer waardevolle hulpmiddelen voor professioneel onderhoud beheer en onderhoud.

De Maatlat van Sertum

Sertum, het register voor onderhoudskundigen vastgoed, heeft de richtlijn met de titel Maatlat voor Onderhoudskundigen ontwikkeld. Deze Maatlat is tot stand gekomen met behulp van de inbreng van opleidingsinstituten, branches en deskundigen die hun medewerking hebben verleend vanuit het gezamenlijk belang om het vakgebied van onderhoud en beheer helder te omkaderen en continu door te ontwikkelen. Stichting Sertum heeft als initiatiefnemer de inbreng verwerkt tot de teksten die in deze richtlijn zijn vastgelegd en geeft deze Maatlat in eigen beheer uit.

Levensduur en rendement

De Maatlat bevat een richtlijn met competentieprofielen voor onderhoudskundige beroepsbeoefenaars, werkzaam op het gebied van het beheer en onderhoud van vastgoed. Het vastgoed omvat gebouwen, de gebouwde omgeving, gebouwgebonden installaties, terreinen en inrichtingen, infrastructurele werken en kunstwerken.

Het uitgangspunt voor beheer en onderhoud is enerzijds dat het object tijdens de levensduur bruikbaar blijft voor de functie waarvoor het is ontwikkeld en gebouwd. Anderzijds levert het een bijdrage aan het rendement (financieel, bedrijfskundig en/of maatschappelijk) dat met het object behaald moet worden.

Competenties en richtlijn

Deze Maatlat beschrijft de competenties van drie onderhoudskundige beroepsbeoefenaars:
Advies, onder het profiel: Onderhoudskundig Adviseur
Opleiding: Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)
Technisch beheer en projectleiding, onder het profiel: Onderhoudskundig Coördinator
Opleiding: Projectleider Beheer en Onderhoud Vastgoed (Sertum: Coördinator)
Inspecties, onder het profiel: Onderhoudskundig Inspecteur

De richtlijn bestaat uit uitgebreide omschrijvingen van kennis en vaardigheden die gerelateerd zijn aan de kerntaken voor een onderhoudskundige en toepasbaar zijn voor opleiders en toetsers. Voor werkgevers en voor opdrachtgevers is ten behoeve van het verwerven van deskundig personeel en het inkopen en contracteren van deskundigheid een praktische omschrijving opgenomen in de bijlagen van deze Maatlat.

Publicatiedatum: 4 oktober 2019

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl