ALGEMENE VOORWAARDEN BOB-KOB

Inhoud
A. Op de opleidingen KOB, Techniek, Opdrachtverwerving & Calculatie, Werkvoorbereiding & uitvoering, Ondernemen zijn de Algemene Voorwaarden onder A. van toepassing;
B. Op de opleiding KOB voor HBO’ers zijn de Algemene Voorwaarden onder B. van toepassing;
C. Op alle overige opleidingen zijn de Algemene Voorwaarden onder C. van toepassing.

A.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING VOOR DE OPLEIDINGEN KOB: TECHNIEK, OPDRACHTVERWERVING & CALCULATIE, WERKVOORBEREIDING & UITVOERING, ONDERNEMEN

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde opleiding en examen. Inschrijving als cursist aan de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) en aanmelding als examenkandidaat Bouwend Nederland geschiedt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, aan de KOB te Zoetermeer.

Betaling KOB opleidingskosten
(studie- en examengeld)
Bij aanvang van de opleiding wordt een rekening van de opleidingskosten (studie- en examengeld) toegestuurd. Binnen 30 dagen na de factuurdatum van deze rekening dient het totaalbedrag te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de KOB. Het bankrekeningnummer staat op de rekening vermeld.
Betaling in twee termijnen is ook mogelijk en dient op het inschrijfformulier in het veld “Opmerkingen” te worden vermeld. Er wordt dan € 20,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht. De kosten van termijnbetaling worden opgenomen in de eerste termijn.
Indien de rekening niet binnen dertig dagen is voldaan, behoudt de KOB zich het recht voor vanaf de aangezegde betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen. Zodra de KOB dient over te gaan tot incasso van de verschuldigde bedragen komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, incassoprovisie, informatiekosten, administratiekosten en BTW, voor rekening van de aanmelder met een minimum van 15% over de eerste € 2.500,- en 10% over de volgende € 2.500,- van het te vorderen bedrag.
Wanneer men door bijzondere omstandigheden niet meer (volledig) kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen kan in overleg met de KOB eventueel een betalingsregeling worden getroffen. Indien de cursist bedrijfsdeelnemer is en het bedrijf niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, verplicht de cursist zich de verschuldigde opleidingskosten te voldoen conform het bovenstaande.
De landelijke directie van de KOB kan cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder volgen van de opleiding en examen uitsluiten. Tevens worden eventuele behaalde examenresultaten en/of certificaten/diploma’s niet uitgereikt. In dat geval zijn de verschuldigde opleidingskosten met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden opeisbaar. Uitsluiting van volgen van de opleiding en examen wegens non-betaling door de cursist wordt door de KOB schriftelijk aan de cursist meegedeeld en gaat in op het moment dat de cursist de schriftelijke mededeling van de instelling heeft ontvangen.

Studiegids en Examenreglement
Voor de opleiding KOB en het examen van Bouwend Nederland is de studiegids van het lopende studiejaar van toepassing en het daarin opgenomen examenreglement. De studiegids is bij aanvang van de opleiding voor de cursist te downloaden van www.kob.nl.

Leermiddelen, opnames e.d.
De KOB stelt KOB-leermiddelen ter beschikking aan de cursist. Leermiddelen staan vermeld in de studiegids. De leermiddelen worden afgeleverd op het privéadres van de cursist. Er zijn naslagwerken in de studiegids opgenomen, die door de cursist zelf aangeschaft dienen te worden. Een overzicht van de zelf aan te schaffen naslagwerken is te vinden op de website van de KOB: www.kob.nl. De KOB schrijft geen leermiddelen voor waarvan zij zich het eigendomsrecht voorbehoudt en waarvan zij in overweging zou kunnen nemen dat materiaal alsnog aan te bieden aan de cursist.
Het auteursrecht op de KOB-leermiddelen berust bij de KOB. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de KOB.
A. Deelnemer geeft toestemming:
• tot het opnemen van de les, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht).
• tot het verstrekken van de opname onder de deelnemers van de opleiding, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht);
• dat de opname door de BOB-KOB als ‘leermiddel’ gebruikt kan worden bij het geven van opleidingen, workshops (of enig andere vorm van kennisoverdracht) van de BOB-KOB.
B. Deelnemer is bekend met het feit dat:
• door de deelnemer er aan de opname geen rechten ontleend kan worden;
• de opname een ‘digitaal document, c.q. leermiddel’ is waarvan het auteursrecht ligt bij de BOB-KOB. Zonder toestemming van BOB-KOB mag niets worden gekopieerd of verstrekt aan derden.

Annulering
De inschrijving eindigt op de laatste contactdatum zoals opgenomen in het programma waarvoor is ingeschreven, dan wel door opzegging van de cursist op een eerder tijdstip conform het hier navolgende.
De beëindiging van de inschrijving door de cursist dient schriftelijk te gebeuren. Bij beëindiging van de inschrijving tot twee weken voor de aanvang van de opleiding zijn 5% annuleringskosten verschuldigd. Bij beëindiging van de inschrijving vanaf twee weken voor aanvang van de opleiding is verschuldigd:
• tot en met 1 maand na de start van de opleiding 20%;
• vanaf de eerste maand na de start van de opleiding tot de derde maand na de start van de opleiding 80%;
• vanaf de derde maand na de start van de opleiding 100% van de kosten van de ingeschreven opleiding.
Indien de cursist te kennen geeft de opleiding te willen beëindigen dan wordt de opzegging rechtsgeldig door een schriftelijke acceptatie van de KOB.
Als datum van opzegging geldt de datum van de door de KOB ontvangen e-mail of poststempel op de door de aanmelder verzonden brief. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de inschrijving is ontbonden. Nog openstaande verplichtingen blijven bestaan voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het beëindigen van de inschrijving. Bij overlijden van een cursist wordt de inschrijving onmiddellijk beëindigd, de reeds betaalde kosten voor de opleiding over de periode na beëindiging van de inschrijving worden door de KOB aan de nabestaanden gerestitueerd.

Bedenktermijn
Nadat de KOB de inschrijving van de cursist heeft ontvangen, geldt voor de cursist een bedenktermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn heeft de cursist het recht de inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden.

Examens
De cursisten melden zich via dit inschrijfformulier aan voor het examen Kader- en Ondernemersexamen Bouwbedrijf van Bouwend Nederland. Het examengeld wordt door de KOB gefactureerd. De examenkandidaat verplicht zich bij de start van de opleiding de volgende stukken aan de plaatselijk directeur KOB te verstrekken: een kopie van een geldig legitimatiebewijs en gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma’s. Deze verplichting vervalt indien de kandidaat de betreffende stukken reeds eerder aan de plaatselijk directeur KOB ter beschikking heeft gesteld. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het originele diploma, voorzien van een stempel van de school waar het diploma werd behaald en een handtekening van een vertegenwoordiger van die school. KOB-cursisten kunnen een kopie van het betreffende diploma laten waarmerken door de plaatselijk directeur KOB. De examenaanmelding wordt niet in behandeling genomen als er stukken ontbreken.

Opleidingsplaatsen
Van de in de brochure en op de website vermelde opleidingsplaatsen kan worden afgeweken indien daartoe aanleiding is.
Tevens kunnen bij kleine aantallen inschrijvingen combinatiegroepen worden gevormd.

Klachten
Voor de opleidingen en examens zijn afzonderlijke klachtenregelingen. Voor de Klachtenregeling Opleidingen KOB wordt verwezen naar de studiegids. Voor de Klachtenregeling Examens wordt verwezen naar het Examenreglement dat is opgenomen in de studiegids. De studiegids is te downloaden van www.kob.nl.

Lessen bijwonen en voorbereiden
De cursist verplicht zich tot het bijwonen van de lessen en het zorgvuldig voorbereiden van die lessen.

Informatie
Nadere informatie over de opleiding kan telefonisch of schriftelijk worden verkregen bij plaatselijk directeuren KOB (zie voor hun contactgegevens op www.kob.nl) en bij de
Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
Telefoon: 088 425 63 00
E-mail: info@bob-kob.nl

B.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING VOOR DE OPLEIDING KOB VOOR HBO’ERS

De algemene voorwaarden hebben betrekking op de op het inschrijfformulier vermelde opleiding en examen. Inschrijving als cursist aan de Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf (KOB) en aanmelding als examenkandidaat Bouwend Nederland geschiedt door toezending van het volledig ingevulde en ondertekende inschrijfformulier, aan de KOB te Zoetermeer.

Inschrijving en groepsvorming
Het eerstvolgende programma waar op ingeschreven kan worden, wordt gepubliceerd op de website van de KOB: www.kob.nl. De inschrijfformulieren worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Zodra de maximale groepsgrootte is bereikt, sluit de inschrijving op het betreffende programma. Hierna volgende inschrijvingen worden op een wachtlijst geplaatst. Bij voldoende belangstelling tracht de KOB een nieuwe groep te starten. De KOB behoudt zich het recht voor om bij geringe belangstelling of andere onvoorziene omstandigheden, de opleiding af te gelasten of te verplaatsen naar een ander tijdstip en/of locatie.

Betaling KOB opleidingskosten
(studiegeld, leermiddelen, examengeld en accommodatie)
Bij aanvang van de opleiding wordt een rekening van de totale opleidingskosten toegestuurd. Binnen 30 dagen na de factuurdatum van deze rekening dient het totaalbedrag te worden overgemaakt op het bankrekeningnummer van de KOB. Het bankrekeningnummer staat op de rekening vermeld.
Betaling in twee termijnen is ook mogelijk en dient bij de inschrijving te worden vermeld in het veld “Opmerkingen”. Er wordt dan € 20,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht. De kosten van de termijnbetaling worden altijd opgenomen in de eerste termijn.
Indien de rekening niet binnen dertig dagen is voldaan, behoudt de KOB zich het recht voor vanaf de aangezegde betalingstermijn de wettelijke rente in rekening te brengen.
Zodra de KOB dient over te gaan tot incasso van de verschuldigde bedragen komen alle daaraan verbonden kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, waaronder begrepen de kosten voor juridische bijstand, incassoprovisie, informatiekosten, administratiekosten en BTW, voor rekening van de aanmelder met een minimum van 15% over de eerste € 2.500,- en 10% over de volgende € 2.500,- van het te vorderen bedrag.
Wanneer men door bijzondere omstandigheden niet meer (volledig) kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen kan in overleg met de KOB eventueel een betalingsregeling worden getroffen. Indien de cursist bedrijfsdeelnemer is en het bedrijf niet aan zijn financiële verplichtingen voldoet, verplicht de cursist zich de verschuldigde opleidingskosten te voldoen conform het bovenstaande.
De landelijke directie van de KOB kan cursisten, die niet aan de overeengekomen financiële verplichtingen voldoen, van verder volgen van de opleiding en examen uitsluiten.
Tevens worden eventuele behaalde examenresultaten en/of certificaten/ diploma’s niet uitgereikt. In dat geval zijn de volledige verschuldigde opleidingskosten opeisbaar. Uitsluiting van volgen van de opleiding en examen wegens non-betaling door de cursist wordt door de KOB schriftelijk aan de cursist meegedeeld en gaat in op het moment dat de cursist de schriftelijke mededeling van de instelling heeft ontvangen.

Studiegids en Examenreglement
Voor de opleiding KOB en het examen van Bouwend Nederland is de studiegids van het lopende studiejaar van toepassing en het daarin opgenomen examenreglement. De studiegids is bij aanvang van de opleiding voor de cursist beschikbaar via www.kob.nl.

Leermiddelen, opnames e.d.
De KOB stelt KOB-leermiddelen ter beschikking aan de cursist. Leermiddelen staan vermeld in de studiegids. De KOB schrijft geen leermiddelen voor waarvan zij zich het eigendomsrecht voorbehoudt en waarvan zij in overweging zou kunnen nemen dat materiaal alsnog aan te bieden aan de cursist.
Het auteursrecht op de KOB-leermiddelen berust bij de KOB. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enige andere wijze zonder vooraf- gaande schriftelijke toestemming van de KOB.
A. Deelnemer geeft toestemming:
• tot het opnemen van de les, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht).
• tot het verstrekken van de opname onder de deelnemers van de opleiding, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht);
• dat de opname door de BOB-KOB als ‘leermiddel’ gebruikt kan worden bij het geven van opleidingen, workshops (of enig andere vorm van kennisoverdracht) van de BOB-KOB.
B. Deelnemer is bekend met het feit dat:
• door de deelnemer er aan de opname geen rechten ontleend kan worden;
• de opname een ‘digitaal document, c.q. leermiddel’ is waarvan het auteursrecht ligt bij de BOB-KOB. Zonder toestemming van BOB-KOB mag niets worden gekopieerd of verstrekt aan derden.

Annulering
De inschrijving eindigt op de laatste contactdatum zoals opgenomen in het programma waarvoor is ingeschreven, dan wel door opzegging van de cursist op een eerder tijdstip conform het hier navolgende.
De beëindiging van de inschrijving door de deelnemer dient schriftelijk te gebeuren. Bij beëindiging van de inschrijving tot twee weken voor de aanvang van de opleiding zijn 5% annuleringskosten verschuldigd. Bij beëindiging van de inschrijving vanaf twee weken voor aanvang van de opleiding is 50% van de kosten verschuldigd. Vanaf de aanvang van de opleiding wordt het volledige bedrag in rekening gebracht, met aftrek van verblijfs- en overnachtingskosten die niet door de accommodatie in rekening worden gebracht aan de KOB.
Indien de cursist te kennen geeft de opleiding te willen beëindigen dan wordt de opzegging rechtsgeldig door een schriftelijke acceptatie van de KOB.
Als datum van opzegging geldt de datum van de door de KOB ontvangen e-mail of poststempel op de door de aanmelder verzonden brief. De wederzijdse rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst, eindigen zodra de inschrijving is ontbonden. Nog openstaande verplichtingen blijven bestaan voor zover deze betrekking hebben op de periode voor het beëindigen van de inschrijving. Bij overlijden van een cursist wordt de inschrijving onmiddellijk beëindigd, de reeds betaalde kosten voor de opleiding over de periode na beëindiging van de inschrijving worden door de KOB aan de nabestaanden gerestitueerd.

Bedenktermijn
Nadat de KOB de inschrijving van de cursist heeft ontvangen, geldt voor de cursist een bedenktermijn van 14 werkdagen. Binnen deze termijn heeft de cursist het recht de inschrijving zonder opgave van redenen te ontbinden.

Examens
De cursisten melden zich via dit inschrijfformulier aan voor het examen Kader- en Ondernemersexamen Bouwbedrijf van Bouwend Nederland. Het examengeld wordt door de KOB gefactureerd. De examenkandidaat verplicht zich uiterlijk voor de start van de opleiding de volgende stukken aan het landelijk bureau KOB te Zoetermeer verstrekken: een kopie van een geldig legitimatiebewijs en gewaarmerkte kopieën van behaalde diploma’s. Een gewaarmerkte kopie is een kopie van het originele diploma, voorzien van een stempel van de instelling waar het diploma werd behaald en een handtekening van een vertegenwoordiger van die instelling.

Opleidingsplaats
Van de in de brochure en op de website vermelde opleidingsplaats kan worden afgeweken indien daartoe aanleiding is.

Klachten
Voor de opleidingen en examens zijn afzonderlijke klachtenregelingen. Voor de Klachtenregeling Opleidingen KOB wordt verwezen naar de studiegids. Voor de Klachtenregeling Examens wordt verwezen naar het Examenreglement dat is opgenomen in de studiegids. De studiegids is te downloaden van www.kob.nl.

Bijeenkomsten bijwonen en voorbereiden
De cursist verplicht zich tot het bijwonen van de bijeenkomsten en het zorgvuldig voorbereiden
van die bijeenkomsten.

Informatie
Nadere informatie over de opleiding kan telefonisch of schriftelijk worden verkregen bij de
Kader- en Ondernemersopleiding Bouwbedrijf
Postbus 715
2700 AS Zoetermeer
Telefoon: 088 425 63 00
E-mail: info@bob-kob.nl

C.
ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING OP ALLE OPLEIDINGEN DIE NIET ONDER A. OF B. VALLEN

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot het verrichten van diensten of het leveren van producten door BOB bv gedaan of aangegaan. Hieronder worden onder meer doch niet uitsluitend begrepen aanbiedingen en overeenkomsten in het kader van BOB open inschrijvingsopleidingen en -trainingen, BOB incompany opleidingen en -trainingen, BOB open inschrijvings- en incompany praktijkbijeenkomsten, BOB management- en bedrijfsadvisering en het afnemen van (losse) examens.
1.2 In deze voorwaarden wordt BOB bv, zijnde degene die deze algemene voorwaarden hanteert, aangeduid als ‘BOB’, terwijl de wederpartij van BOB wordt aangeduid als ‘Opdrachtgever’. De door BOB aan Opdrachtgever te leveren c.q. geleverde diensten of producten worden aangeduid als de ‘Activiteit’ of de ‘Activiteiten’. De personen die namens Opdrachtgever deelnemen aan de door BOB verzorgde Activiteiten worden aangeduid als de ‘Deelnemer’.
1.3 Algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden niet, tenzij deze schriftelijk door BOB zijn aanvaard.
1.4 Aanvullingen of afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend geldig voor zover dat schriftelijk met BOB is overeengekomen. Dergelijke aanvullingen of afwijkingen gelden slechts met betrekking tot de overeenkomst waarbij ze gemaakt zijn.
1.5 De rechten en verplichtingen uit overeenkomsten tussen BOB en Opdrachtgever kunnen niet aan derden worden overgedragen, behalve met schriftelijke toestemming van BOB.

Artikel 2 Aanbiedingen
2.1 Alle aanbiedingen van BOB zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
2.2 Bij de aanbieding verstrekt documentatiemateriaal is uitsluitend informatief en bindt BOB niet, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

Artikel 3 Overeenkomsten
3.1 Een overeenkomst wordt eerst geacht rechtsgeldig tot stand te zijn gekomen nadat de opdracht schriftelijk door Opdrachtgever is bevestigd.
3.2 De inhoud van de overeenkomst wordt bepaald door de offerte en/of opdrachtbevestiging aan BOB en door deze algemene voorwaarden.

Artikel 4 Aanmeldingen BOB open inschrijvingsactiviteiten
4.1 Degenen die voor open inschrijvingsactiviteiten van BOB willen inschrijven, dienen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier van BOB.
4.2 Aanmeldingsformulieren worden door BOB in volgorde van binnenkomst behandeld.
4.3 Aanmeldingsformulieren dienen door Opdrachtgever volledig ingevuld en ondertekend te zijn.
4.4 BOB behoudt zich het recht voor om aanmeldingen niet te aanvaarden of een Deelnemer aan BOB open inschrijvingsactiviteiten van deelname uit te sluiten, indien de kennis en/of de ervaring van de Deelnemer niet voldoende (blijken te) zijn voor deelname aan de desbetreffende Activiteit.

Artikel 5 Prijzen
5.1 Alle door BOB aangeboden of genoemde prijzen of tarieven zijn, voor zover niet uitdrukkelijk anders vermeld, exclusief BTW.
5.2 Indien in verband met een Activiteit verblijf in een accommodatie gewenst of noodzakelijk is, worden de verblijfkosten gelijktijdig met de kosten van de Activiteit in rekening gebracht. De verblijfkosten zijn gebaseerd op basisarrangementen. Verblijfkosten die niet tot het basisarrangement behoren, dienen door de Deelnemer ter plaatse en voor eigen rekening aan de accommodatie te worden voldaan.
5.3 Bij de prijs van (losse) examens zijn eventuele herexamens niet inbegrepen.
5.4 Bij overeenkomsten betreffende een Activiteit waarvan de uitvoering meer dan zes maanden duurt, mogen na deze termijn optredende wijzigingen in de kostprijsfactoren aan de Opdrachtgever worden doorberekend.
5.5 De prijs die gefactureerd wordt, is de prijs die geldt gedurende het cursusjaar dat de opleiding wordt gevolgd en niet op het moment van inschrijving.

Artikel 6 Betalingscondities
6.1 De aan de Activiteit verbonden prijs wordt voorafgaande aan de aanvang van de Activiteit door BOB aan de Opdrachtgever in rekening gebracht en dient door Opdrachtgever voor aanvang van de Activiteit aan BOB te zijn betaald, tenzij anders is overeengekomen.
6.2 Het recht van Opdrachtgever om zijn eventuele vorderingen op BOB te verrekenen wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
6.3 De Opdrachtgever is in geen enkel geval bevoegd zijn betalingsverplichtingen jegens BOB op te schorten.
6.4 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever van een factuur van BOB, is de Opdrachtgever in verzuim door het enkele verloop van de overeengekomen betalingstermijn, zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist en ongeacht of de overschrijding van de betalingstermijn de Opdrachtgever kan worden toegerekend. In dat geval heeft BOB het recht de uitvoering van de Activiteit op te schorten en de Deelnemer de toegang tot de Activiteit te weigeren.
6.5 Over niet tijdig betaalde bedragen is Opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand, te rekenen vanaf de datum waarop de betaling had dienen plaats te vinden tot de datum van algehele voldoening.
6.6 In het kader van de invordering van door Opdrachtgever niet, niet volledig of niet tijdig betaalde facturen zijn alle door BOB gemaakte buitengerechtelijke kosten (conform het incassotarief van de NOVA), alsmede de daadwerkelijk gemaakte gerechtelijke kosten (ook voor zover deze de geliquideerde proceskosten te boven gaan) voor rekening van Opdrachtgever.

Artikel 7 Organisatie
7.1 Indien de aanmeldingen daartoe aanleiding geven, kan BOB afwijken van de in haar aanbieding, opdrachtbevestiging of programma vermelde locaties en data.
7.2 BOB behoudt zich het recht voor om in de Activiteiten en in haar programma organisatorische en/of inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.
7.3 Bij niet doorgaan van een Activiteit door omstandigheden als ziekte van degene die de betreffende Activiteit zou uitvoeren of niet beschikbaarheid van ruimten, zal BOB – indien redelijkerwijze mogelijk voor adequate vervanging zorgdragen en bij gebreke daarvan de voor deelname aan de betreffende Activiteit betaalde prijs aan de Opdrachtgever restitueren.
7.4 BOB is gerechtigd het uitvoeren van de opdracht door derden te laten verrichten of derden bij de uitvoering van een opdracht te betrekken.

Artikel 8 Annulering
8.1 Indien de Opdrachtgever een aan BOB verstrekte opdracht wenst te annuleren, dient hij daarvan schriftelijk bericht te zenden aan BOB.
8.2 Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht bij of na aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij de volledige kosten van deelname (inclusief eventuele verblijfkosten) verschuldigd.
8.3 Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht binnen drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij 50% van de kosten voor deelname (inclusief eventuele verblijfkosten) verschuldigd, vermeerderd met de administratiekosten van € 50,-. In afwijking van het voorgaande, blijven de volledige verblijfkosten verschuldigd indien en voor zover BOB deze kosten aan een derde verschuldigd is. Indien binnen twee jaar alsnog wordt deelgenomen aan de betreffende Activiteit, ontvangt de Opdrachtgever op de dan verschuldigde kosten van deelname een reductie ter grootte van de reeds in rekening gebrachte kosten van deelname (exclusief eventuele verblijfkosten).
8.4 Indien de Opdrachtgever een verstrekte opdracht uiterlijk drie weken voor aanvang van de betreffende Activiteit annuleert, is hij slechts administratiekosten ten bedrage van € 50,- verschuldigd. In verband met deelname te maken verblijfkosten worden evenwel slechts gerestitueerd indien en voor zover BOB ter zake naar derden geen kosten behoeft te maken.
8.5 De Opdrachtgever is gerechtigd een plaatsvervanger voor een aangemelde Deelnemer aan te wijzen, mits deze naar inschatting van BOB voldoet aan de door haar gestelde toelatingseisen.
8.6 Indien een Deelnemer de Activiteit op een andere locatie wenst te volgen of aan een deel van de Activiteit niet kan deelnemen, kan de Activiteit of het deel daarvan worden gevolgd bij eenzelfde Activiteit die de BOB elders organiseert, mits het aantal Deelnemers aan die Activiteit dat toelaat naar het oordeel van BOB. Hiervoor is de Opdrachtgever administratiekosten verschuldigd, waarvan de hoogte afhankelijk is van de prijs van de Activiteit, alsmede de extra verblijfkosten voor zover BOB deze kosten aan een derde verschuldigd is.
8.7 Onder verblijfkosten worden verstaan de kosten die de accommodatie per deelnemer aan BOB bv in rekening brengt. Afhankelijk van de duur van het verblijf zijn dit de volgende kosten: zaalhuur, hulpmiddelen, koffie, thee, apparatuur, lunch, diner, overnachting en toeristenbelasting. Indien de deelnemer niet wenst te overnachten en dit tijdig schriftelijk aangeeft, ontvangt de Opdrachtgever een reductie ter grootte van het gedeelte van de verblijfkosten die betrekking hebben op de betreffende overnachting(en). Deze kosten worden evenwel slechts gerestitueerd indien en voor zover BOB ter zake naar derden geen kosten behoeft te maken.
8.8 Indien een deelnemer zelf nadere afspraken maakt met BOB ten aanzien van dit artikel, dient de deelnemer dit te allen tijde te doen in overleg met, dan wel met toestemming van de betreffende Opdrachtgever in verband met de mogelijke financiële consequenties.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
9.1 Behoudens voor zover door BOB dan wel haar medewerkers opzettelijk of door grove schuld schade wordt veroorzaakt, is BOB voor schade slechts aansprakelijk tot het beloop van de prijs van de aangeboden of overeengekomen Activiteit.
9.2 De Opdrachtgever vrijwaart BOB tegen alle aanspraken van derden, de door BOB in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de Activiteiten van BOB, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van BOB of haar medewerkers.
9.3 Tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen, stelt BOB zich niet aansprakelijk voor schade, die direct of indirect is veroorzaakt door een ‘calamiteit’ (w.o. bommelding en/of terroristische actie).

Artikel 10 Rechten van intellectuele eigendom
10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, berusten de auteursrechten alsmede alle overige rechten van intellectuele eigendom met betrekking tot de Activiteiten van BOB, waaronder tevens de rechten op het in het kader van een betreffende Activiteit door BOB verstrekte of ter beschikking gestelde cursusmateriaal, bij BOB.
10.2 Zonder toestemming van BOB is het Opdrachtgever niet toegestaan het door BOB verstrekte cursusmateriaal openbaar te maken, aan derden ter beschikking te stellen of te vermenigvuldigen.
10.3 A. Deelnemer geeft toestemming:
• tot het opnemen van de les, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht).
• tot het verstrekken van de opname onder de deelnemers van de opleiding, workshop (of enig andere vorm van kennisoverdracht);
• dat de opname door de BOB-KOB als ‘leermiddel’ gebruikt kan worden bij het geven van opleidingen, workshops (of enig andere vorm van kennisoverdracht) van de BOB-KOB.
B. Deelnemer is bekend met het feit dat:
• door de deelnemer er aan de opname geen rechten ontleend kan worden;
• de opname een ‘digitaal document, c.q. leermiddel’ is waarvan het auteursrecht ligt bij de BOB-KOB. Zonder toestemming van BOB-KOB mag niets worden gekopieerd of verstrekt aan derden.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil en het toedoen van BOB, al dan niet ten tijde van het aangaan van de overeenkomst voorzienbaar, ten gevolge waarvan de nakoming van de opdracht redelijkerwijs niet van BOB kan worden verlangd, zoals vervoersstoringen van welke aard ook, ziekte, gebrek aan personeel, staking, tekortkoming van derden die door BOB ten behoeve van de uitvoering van de opdracht zijn ingeschakeld, etc.
11.2 Overmacht geeft BOB het recht hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, hetzij de uitvoering van haar verplichtingen op te schorten, zonder tot schadevergoeding verschuldigd te zijn. Ter zake van het reeds uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst blijft de Opdrachtgever tot betaling gehouden.
11.3 Indien zich aan de zijde van BOB een overmachtsituatie voordoet, zal de Opdrachtgever daarvan zo spoedig mogelijk door BOB op de hoogte worden gesteld en zal BOB hem berichten of nakoming nog mogelijk is, en zo ja, binnen welke termijn.

Klik hier voor een printversie

Neem telefonisch of per mail contact met ons op

088 425 63 00

info@bob-kob.nl