Het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) is de opvolger van Bouwbesluit 2012 en is één van de vier AMvB’s (Algemene Maatregel van Bestuur) die uitvoering geven aan de Omgevingswet.
Het Besluit bouwwerken leefomgeving bepaalt aan welke eisen bouwwerken en alle verbouw- en onderhoudswerkzaamheden moeten voldoen. Kennis van het Besluit bouwwerken leefomgeving is daarom essentieel voor iedereen die bouwt of anderszins met bouwen en beheren van gebouwen te maken heeft. Bij de inwerkingtreding van de Omgevingswet treedt gelijktijdig ook de Wet kwaliteitsborging in werking. Deze tweedaagse cursus is geheel op de nieuwe regelgeving aangepast.

Je maakt op een directe, interactieve en praktische wijze kennis met de inhoud van het Bbl en leert een eenvoudig tot redelijk complex bouwplan te toetsen aan de technische bepalingen van het Bbl. Je bent daarna in staat om de regelgeving op een redelijk niveau te interpreteren en weet op welke onderdelen adviezen van derden ingewonnen moeten worden.

Inhoud

Begrippenkader/samenhang van het Bbl en bouwplantoetsen onder andere op:

Voor wie?

De workshop Besluit bouwwerken leefomgeving in de Praktijk sluit aan op de workshop Basiskennis Besluit bouwwerken leefomgeving. Je kunt meedoen met deze workshop als je op de hoogte bent van de structuur en systematiek van het Bbl en kennis hebt van de begrippen die worden gehanteerd, maar onvoldoende ervaring hebt met het toetsen van bouwplannen aan de bepalingen van het Bbl. Ook als je de workshop Basiskennis Bouwbesluit of Besluit bouwwerken leefomgeving hebt gevolgd ben je welkom.

Je bent bijvoorbeeld werkzaam bij een:

Werkwijze

Tijdens deze workshop gaan we veel oefenen met het toetsen van bouwplannen. De theorie wordt besproken en toegelicht aan de hand van casussen. Je kunt praktijkvoorbeelden en/of vragen aandragen, die we tijdens de workshop behandelen.

Leerlijn

Hoe vind ik mijn weg in het Bbl en hoe kan ik het toepassen? Daarvoor hebben wij een leerlijn ontwikkeld met de belangrijke onderdelen die je nodig hebt om aan de doelstelling te voldoen. Het start met de workshop Basiskennis en is een inleiding in de werking en de systematiek van Bbl.

De onderdelen van de leerlijn zijn:

Afronding

Na afloop ontvang je een verklaring van deelname.