Basis Milieurecht

Sinds de komst van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden binnen het omgevingsrecht de werkvelden bouwen, ruimtelijke ordening, brandveiligheid en milieu steeds meer geïntegreerd. Dit vraagt van medewerkers dat zij niet alleen kennis hebben van hun eigen vakgebied, maar ook over voldoende inzicht beschikken in de andere werkvelden, om gesprekspartner te kunnen zijn bij integraal werken. Zeker voor bouw- en milieumedewerkers is het van belang de hoofdlijnen van elkaars vakgebied te kennen.

  • Geschiedenis milieurecht,
  • Milieu in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht,
  • Wet milieubeheer,
  • Inrichtingen (milieu),
  • Vergunningen en meldingen,
  • Toetsingskaders milieu,
  • Activiteitenbesluit,
  • Sectorale milieuwetgeving: bodem, water, lucht, geluid, gevaarlijke stoffen, externe veiligheid,
  • Integraal toezicht en kwaliteitseisen.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Shirley Hermelijn

079-325 24 75

hermelijn@bob-kob.nl