Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed (Sertum: Adviseur)

Met de opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed combineer je vakinhoudelijke kennis met tactisch inzicht. Je leert beleidsmatig en concreet invulling te geven aan het ‘Technische Beheer & Onderhoud’. Je verbetert je procesmatig denken en werken. Daarbij richt je je op een duurzame instandhouding van veilig vastgoed.

Deze opleiding geeft je inzicht in vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces en het kunnen optimaliseren. Dit binnen de kaders van ‘Asset- en onderhoudsmanagement’ op basis van de NEN-ISO 55000. Hierbij weeg je in je functie van assetmanager en adviseur voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar af en breng je balans binnen de driehoek van functie, risico en kosten. Je regisseert onderhoudsprocessen, adviseert over te volgen onderhoudsstrategieën, geeft sturing aan deze organisatie en fungeert als een ‘Spin in het web’.

In deze opleiding leer je:

  • Onderhoudsbeleid definiëren en ontwikkelen volgens het strategische beleid en de doelstellingen van de opdrachtgever.
  • Processen met de benodigde middelen definiëren en inrichten, ter ondersteuning van onderhouds- en beheertaken.
  • Onderhouds- of beheersorganisatie definiëren, implementeren, beheren en ontwikkelen.
  • Kwaliteit, beschikbaarheid, betrouwbaarheid, onderhoudbaarheid, veiligheid en continuïteit waarborgen die nodig is voor de levensduur van vastgoed.
  • Adviseren en regie voeren over een adequaat beheer met aandacht voor voortdurende verbetering en verduurzaming.
  • Bewaken, waarborgen en controleren van onderhoudsbudgetten met inachtneming van de onderhoudsstrategie en de gewenste functionele staat en conditie van het object.
  • Aanbestedingsstrategieën van beleid en criteria voor prestatiebeheer van contractanten definiëren.
  • Belangen van verschillende partijen identificeren en hiernaar handelen en het signaleren van en anticiperen op ontwikkelingen bij stakeholders.

Bekijk ook het opleidingsschema Vastgoedbeheer en ontwikkeling.

De inhoud en opzet van de opleiding is als volgt:

Persoonlijk Assessment (Voorbereidingsopdracht)

Ter voorbereiding op de Opleiding Asset- en Onderhoudsmanager Vastgoed krijg je als kandidaat een Excel bestand met diverse vragen. Het doel van dit persoonlijk assessment is om op voorhand inzicht te verschaffen in de totale ins en outs van Asset- en onderhoudsmanagement. Daarnaast brengt het assessment jouw ambitie en ontwikkelingsbehoefte in beeld. Hierdoor krijg jij als deelnemer al zicht op de terminologie en inhoud en complexiteit van het speelveld ‘Asset- en onderhoudsmanagement vastgoed. Tevens krijgen de docenten inzicht in waar je staat en wat je ambitie is. Zij ondersteunen jou om hierin verder te ontwikkelen.

Vastgoedsturing: Asset- en onderhoudsmanagement (Middag + Avond)

 • Onderhoudsmanagement;
 • Ontwikkelingen en de impact op vastgoed;
 • Strategische waarde van vastgoed;
 • Onderhoudsbeleid en -sturing;
 • Regieorganisatie.

Rapporteren en presenteren (Middag + Avond)

Theorie/aanpak voor mondelinge en schriftelijke presentatietechnieken ter voorbereiding voor het zelf schrijven van een ‘goed’ rapport en houden van een persoonlijke presentatie. Er wordt gewerkt met het door de docenten aangereikt materiaal en met de door jou zelf ingebrachte rapporten. Tijdens de vaardigheidstraining wordt met elkaar de rapportage doorgenomen aan de hand van jouw bevindingen die je individueel presenteert.

Vastgoedinformatiemanagement + Wetten, regels, normering en richtlijnen voor veilig en gezond vastgoed (Middag + Avond)

 • Soorten vastgoedinformatie;
 • Vastgoedinformatie opzetten en beheren;
 • Vastgoeddossier;
 • Relevante wet- en regelgeving voor vastgoed;
 • Organiseren van integraal inzicht en opzetten van een veiligheidsrisicomanagement systeem;
 • Blijven voldoen aan wet- en regelgeving, normen en voorschriften en claims voorkomen.

Duurzaam en energiebewust gebruik en hergebruik (Middag + Avond)

 • Duurzaam- en maatschappelijk verantwoord ondernemen;
 • Methodieken, werkwijzen en aanpak om tot concrete plannen te komen;
 • Duurzaamheidsbeleid en ambities in relatie tot de vastgoedstrategie;
 • Plannen en organiseren van duurzaam beheer en onderhoud in relatie tot regulier en planmatig onderhoud.

Integrale planvorming, budgettering en afstemming van onderhoud op beleidsuitgangspunten (Middag + Avond)

 • Inzicht in het totale proces en deelprocessen om te komen tot integraal beheer en uitvoeringsplan;
 • Welke rapportages zijn input voor het maken van integrale plannen en hoe maak je afwegingen om wat wanneer te gebruiken en op welke wijze;
 • Afstemming op beleid (kosten – ambitie) om tot besluitvorming te komen.

Regievoering en prestatiegericht samenwerken (Middag + Avond)

 • Beheerorganisaties, taken en werkzaamheden;
 • Regierol;
 • Outsourcen van beheertaken en werkzaamheden;
 • Prestatiegericht uitbesteden van beheer en onderhoud.

Effectieve Gespreksvoering, inclusief voorbereiding op het SCEV Examen (Middag + Avond).

Luisteren, samenvatten, doorvragen. Inleven in de gesprekspartner en aandacht voor verbale en non-verbale communicatie. Technieken aanleren, oefenen en eigen stijl ontwikkelen. Dit gericht op het voeren van een adviesintroductiegesprek (start- en einde van een gesprek) en een adviesrapport toelichten op hoofd- en bijzaken.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mirjam Sentel

079-325 24 88

sentel@bob-kob.nl