Vastgoed Beheer

Veel vastgoedbeheerorganisaties bevinden zich in de transformatie naar een regie-organisatie. De afgelopen jaren is gebleken dat er niet altijd objectieve, uniforme en integrale informatie beschikbaar is om beleidskeuzes op te baseren. Deze informatie is wel nodig om wel overwogen besluiten of adviezen te geven over instandhouding, herbestemming of verduurzaming van bestaand vastgoed.

De opleiding ‘Vastgoedbeheer: Asset- en onderhoudsmanagement’ geeft je binnen de kaders van asset- en onderhoudsmanagement op basis van het NEN-EN ISO 55000 gedachtegoed, inzicht in zowel vastgoedstrategie, onderhoudsbeleid, het totale beheer- en onderhoudsproces alsmede de inhoudelijke aspecten voor het optimaliseren.

Met de nieuwe opleiding ‘Vastgoed Beheer’ slaan NEN Trainingen en BOB Opleiding, Training en Advies een brug die zich op een cruciaal snijvlak begeeft: strategisch beleid van de ontwikkelaar, beleid van de eigen organisatie en de vertaling hiervan naar het duurzaam beheren van het bestaande vastgoed. Hierin worden voortdurend verschillende doelstellingen, wensen en eisen tegen elkaar worden afgewogen en in balans gebracht binnen de driehoek van functie, risico en kosten.

Zie ook het opleidingschema Beheer en Onderhoud en de Planning.

 

Inhoud

Let op: ook na de startdatum kan men zich nog modulair inschrijven!

 • Module 1: Strategische waarde en ontwikkelingen:
  Essentie van asset- en onderhoudsmanagement in relatie tot ISO 55000;
  Structuur en samenhang van werkprocessen;
  Type vastgoed en vastgoedportefeuilles;
  Belangen en invloed van stakeholders;
  Vastgoedvisie en –strategie in relatie tot beheer;
  Huisvesting – en portefeuillemanagement;
  Waardesturing vastgoed;
  Markt, maatschappelijke, economische en technologische ontwikkelingen. Klik hier voor meer informatie.

 

 • Module 2: Onderhoudsbeleid en informatiemanagement:
  Onderhoudsstrategie, beleid, functionaliteitseisen en duurzaamheidsambitie;
  Werkprocessen, systemen en methodieken;
  Vastgoedinformatiemanagement;
  Documenten / databeheer en vastgoeddossier;
  Type vastgoedbeheerorganisaties en regieorganisatie;
  Rollen, taken en werkzaamheden;
  Wetten, regels, normeringen en richtlijnen. Klik hier voor meer informatie.

 

 • Module 3: Integrale planvorming en prioriteren:
  Informatie verzameling en specialistische opname en maatwerkadvies;
  Planvorming en budgettering;
  Planmatig- en regulier onderhoud;
  Duurzame instandhouding en energiebewust gebruik en hergebruik;
  Total Cost of Ownership (TCO) en Life Cycle Costs (LCC) bestaand vastgoed;
  Meerjarenonderhoudsplannen met toepassingen van NEN 2767;
  Duurzame meerjarenonderhoudsplannen;
  Verbetermaatregelen en aanpassingen;
  Integraal beheer en uitvoeringsplan;
  Benchmarkgegevens;
  Afstemming en prioritering van onderhoudsprogramma’s op beleidsuitgangspunten;
  Organiseren en uitvoeren van een taakstellend uitvoeringsprogramma. Klik hier voor meer informatie.

 

 • Module 4: Regievoering en prestatiegericht samenwerken:
  Keuzes en consequenties regievoering;
  Verschuiving van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden;
  Wat zelf blijven doen en wat wel/ of niet uitbesteden;
  Zin en onzin en kansen en bedreigingen bij uitbesteden;
  Prestatiegericht uitbesteden, contracteren en samenwerken;
  Beheersing van kwaliteit, kosten en risico’s bij uitbesteden;
  Toepassing systeem gericht contractbeheersing (SCB) en audits m.b.v. de PDCA cyclus;
  Consequenties van werken onder kwaliteitsborging voor opdrachtgever & opdrachtnemer. Klik hier voor meer informatie.

Voor verdere informatie kun je contact opnemen met Mabelie Russcher

079-325 24 65

russcher@bob-kob.nl